header-img

Dokončování prací na databázi starých cest II. generace (zpřesňování průběhů kom. linií starých cest)

Na podkladě dat zjištěných rekognoskací terénu (z pozemní prospekce, z leteckých snímků a z leteckého laserového skenování) se následně provádělo zpřesňování zákresů průběžných komunikačních linií. Jelikož tato data svým rozsahem pokrývají jen část studovaného území, vstoupily do opravného procesu také další podkladové mapy, především pak císařské povinné otisky stabilního katastru z pol. 19. století a staré ortofotomapy z 50. let 20. století, kde jsou staré komunikační struktury ještě stále dobře patrné. Výsledkem druhé etapy je databáze zpřesněných zákresů průběžných komunikačních linií. Pracovně ji nazýváme Databáze starých cest II. generace.


Přesnost zákresu: 3 m

Hustota vertexů: 30 vtx/ 1 km

Celkový počet vertexů (úprava dat z NAKI I): 210 000 vertexů (hotové)

Celkový počet vertexů (úprava dat z NAKI II): cca 450 000 vertexů (zpracováno 85%)