Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Metodika

Výzkumné aktivity budou řešeny v návaznosti na již ukončený projekt č. DF11P01OVV029 (NAKI1 viz kapitola V.2), jehož jedním z hlavních cílů bylo vytvoření metodiky sběru dat, zpracování a prezentace informací o historických cestách a její využití při vývoji a naplňování webové aplikace VectorMap naki.vectrmap.cz. V rámci navrhovaného projektu bude pokračováno ve sběru a zpracování informací o historických cestách v podobné struktuře, jako v případě projektu NAKI1, přičemž záběr zkoumaného území bude rozšířen téměř na celou Moravu a přiléhající východočeský region. Oproti původnímu projektu budou práce zaměřeny více na analytické zpracování dat a vytváření univerzálních nástrojů ve formě matematických modelů a algoritmů popisujících konkrétní jevy související s historickými cestami. Tyto nástroje budou vyvíjeny tak, aby byly použitelné při výzkumech historických cest i mimo studovanou oblast jak v ČR, tak i v zahraničí (zejména ve střední Evropě).

Detailně budou zkoumány především transevropské historické cesty z pohledu archeologie, historie, geografie, geoinformatiky, DPZ a dalších vědních disciplín. Konkrétně budou sledovány dílčí úseky tří dopravních koridorů: SZ – JV (Sasko – Česko – Morava – Panonie), dále Z – V (Bavorsko – Česko – Morava – Slezsko) a S – J (Slezsko – Morava – Dolní Rakousy). S tím, jak se během staletí měnily průběhy dálkových koridorů, měnila se také místa jejich křížení, kde postupně vznikala jednotlivá obchodní a správní centra. Právě detailním studiem jednotlivých vývojových fází transevropských historických cest bude možné mnohem přesněji určit příčiny vzniku a zániku jednotlivých sídelních center a jejich významu v kontextu evropských dějin. Vzhledem k tomu, že výše uvedené trasy se v průběhu historie střetávaly především v moravském prostoru, lze tato místa souhrnně označit jako tzv. Moravské křižovatky.

Řešení projektu bude probíhat v těchto krocích

1) sběr a správa mapových, obrazových a textových informací o historických cestách:

TERÉNNÍ PRÁCE: pozemní zaměřování úvozů a jiných objektů; laserové skenování svazků úvozů v zalesněných oblastech v rozsahu 827 km2; letecké snímkování zaniklých úvozů v polní krajině (cca 36 letů); detailní snímkování z dálkově řízených modelů; archeologické detektorové a málo destruktivní a nedestruktivní průzkumy; podpovrchové průzkumy pohřbených cest a jiných objektů (georadar, magnetometrie).

KABINETNÍ VÝZKUM: aktualizace rešerší české a zahraniční literatury; studium archivních materiálů; georeferencování map stabilního katastru v rozsahu min. 6000 km2; pokračování ve vektorizaci dopravních a souvisejících objektů v navazujících oblastech (body, linie, polygony) z map II. vojenského mapování a stabilního katastru; verifikace dopravních a jiných objektů z terénní prospekce; vektorizace dopravních a jiných objektů z dat LLS; zakreslování poloh významných objektů zjištěných v terénu či z odborných publikací do map. Postup sběru dat bude vycházet z METODIKY „Moderní metody identifikace a popisu historických cest“ vytvořené během řešení projektu DF11P01OVV029 v rámci programu NAKI1. Vzhledem k rozsahu studovaného území bude identifikováno a následně vektorizováno v GISe přibližně stejné množství objektů jako v případě NAKI1, tedy 50 000 dopravních a souvisejících objektů;

2) analytické zpracování dat: vytváření prostorových analýz a vývoj nových matematických modelů a algoritmů, s jejichž pomocí bude možné lépe pochopit principy vedení cest krajinou, jejich vliv na vývoj osídlení atd.;

3) vývoj nového softwaru: vývoj mapových aplikací CrossMoravia.eu a ŽivéMapy.cz určených ke správě a prezentaci informací o historických cestách v prostředí internetu. Blíže viz kapitola „cíle projektu“;

4) prezentace výsledků: vytvoření webové prezentace projektu, publikování výsledků formou specializovaných map a odborných článků, uspořádání dvou konferencí a jedné výstavy doplněné o výstavní katalog;

5) aplikace v praxi: intenzivnější spolupráce s obcemi, kraji, místními akčními skupinami a spolky při vytváření nových projektů zaměřených na téma historie cest. V souvislosti s tímto bylo před několika lety založeno nové občanské sdružení „Bouzovská vrchovina“, jehož posláním je mimo jiné také připravovat nové projekty a seznamovat s nimi veřejnost, a to prostřednictvím webových stránek www.bouzovskavrchovina.cz.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.