Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Cíle projektu

č.1 Národní identita

Specifický cíl globálního cíle:

č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění – historické vědní obory a archeologie

Cíl č.1 (vychází z dílčí tematické priority A)

Tematická priorita A: komparativní výzkum archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuity (diskontinuity) a její reflexe na historickém území českého (československého) státu a v širším evropském prostoru.

Vymezení cíle:

„přesné“ vytyčení hlavních transevropských cest pro jednotlivá prehistorická a historická období ve vymezeném regionu na základě archeologických nálezů, historických informací a geografických souvislostí (detail zákresu bude odpovídat mapám středních měřítek). Provedení prostorové komparace dílčích výsledků z výzkumů (archeologických, historických a geografických) a jejich syntézy ve formě interaktivních map. Výzkum bude řešen v evropském kontextu – součástí prezentace budou také mapy malých měřítek pokrývající svým rozsahem ostatní státy mimo ČR. Pozornost bude věnována především třem transevropským trasám, které se kříží ve vymezeném prostoru. Konkrétně se jedná o trasy ve směru SZ – JV (polabsko – česko – moravsko – panonský koridor), dále Z – V (bavorsko – česko – moravsko – slezský koridor) a S – J (slezsko – moravsko – norický koridor). Mapy budou prezentovány v rámci webové aplikace CrossMoravia.eu, která bude určena pro české i zahraniční uživatele. Aplikace bude založena na technologii Google a naprogramována pomocí jazyka JavaScript. Mapové vrstvy budou zobrazeny v souřadnicovém systému OpenLayersSphericalMercator.

V rámci cíle č.1 budou vytvořeny také následující specializované mapy:

Lokalita Křenov. Detailní prostorová analýza strategicky významného přechodu Čech a Moravy nacházejícího se poblíž obce Křenov.

Dohled nad cestami v minulosti. Analýza viditelnosti jednotlivých úseků cest z kontrolních bodů (hradišť, hradů, tvrzí a strážných míst) v rámci vymezeného regionu. Vykreslení poloh celnic a mýtnic, vojenských objektů při cestách, městských bran u větších měst atd.

První známí vlastníci obcí na hlavních cestách ve středověku. Kategorizace pozemků podle typu vlastníka (církev, šlechta), názvu vlastníka (jméno a základní statistika), datace první písemné zmínky atd.

Návrh vedení optimálních cest krajinou. Návrh optimálního vedení cest krajinou pro vybraná historická období dle GIS analýz. Pokračování ve vývoji algoritmů v návaznosti na výsledky projektu DF11P01OVV029 „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“ řešený v rámci programu NAKI1.

Cíl č.2 (vychází z dílčí tematické priority B)

Tematická priorita B: výzkum a vývoj metodik a nástrojů se zaměřením na původ a vývoj sídelních areálů.

Vymezení cíle:

stanovení původu a vývoje významných archeologických sídelních areálů v prostoru dnešní Hané ve vazbě na průběhy dálkových historických cest v regionu. Vytvoření nových nástrojů v podobě matematických modelů a algoritmů, na jejichž základě bude možné stanovit místa křižovatek či souběhu dálkových a regionálních historických cest a případně také predikovat nové archeologické lokality. Výsledky analýz budou prezentovány v mapové podobě.

V rámci cíle č.2 budou vytvořeny následující specializované mapy:

Významné sídelní areály v oblasti Hané poblíž historických cest.

Predikce nových archeologických lokalit.

Cíl č.3 (vychází z dílčí tematické priority C)

Tematická priorita C: výzkum a vývoj metodik a nástrojů se zaměřením na proměny a exploataci kulturní krajiny,

Vymezení cíle:

sledování vývoje a stupně intenzity eroze úvozů ve vztahu ke geologii, morfologii reliéfu, klimatickým oblastem, stupni osídlení a dalším faktorům. Vytvoření nových nástrojů v podobě matematických modelů a algoritmů, s jejichž pomocí bude možné určit vliv jednotlivých faktorů na vývoj eroze a následně také predikovat její další pokračování. Takto získané informace by měly následně sloužit jako podklad k vymezení rizikových oblastí, kde hrozí škody na archeologických objektech (destrukce úvozů) a v souvislosti s tím také případný odnos půdního materiálu s archeologickými artefakty. Výsledky analýz budou prezentovány v mapové podobě.

V rámci cíle č.3 budou vytvořeny následující specializované mapy:

Erozní účinky provozu na starých cestách.

Základní parametry reliktů starých cest.

Míra pravděpodobnosti výskytu reliktů cest v krajině.

Cíl č.4 (vychází z dílčí tematické priority D)

Tematická priorita D: vytváření metod dokumentace a prezentace paměťové kultury národa,

Vymezení cíle:

vývoj nových metod dokumentace a prezentace map stabilního katastru prostřednictvím webové aplikace ŽivéMapy.cz Na podkladě georeferencovaných map stabilního katastru a dalších souvisejících mapových podkladů (map II. voj. mapování, ortofot, dat z LLS atd.) budou postupně vektorizovány polohy významných výchozích a průchozích bodů na cestách – pravěkých oppid, hradišť a kultovních míst, středověkých hradů, tvrzí, dvorců, kostelů, klášterů, měst a obcí, těžebních a výrobní oblastí atd., a to podle metodiky „Moderní metody identifikace a popisu historických cest“ vytvořené během řešení projektu DF11P01OVV029 „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, blíže viz http://www.historicke-cesty.cz/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_VHC_2013.pdf). Dále budou vektorizovány vybrané liniové objekty silnic a cest, které odpovídají charakteru regionálních a dálkových cest (opět dle výše uvedené metodiky). Pohyblivost či „živost“ map bude spočívat v animacích, kdy při posunu jezdce na časové ose nebo při automatickém spuštění prohlídky se automaticky změní také obsah mapy. Výchozí mapovou vrstvou bude pohled na krajinu z poloviny 19. století korespondující s obsahem mapy stabilního katastru. Po spuštění animace se objekty začnou postupně zapínat a vypínat podle toho, do které doby náleží. Aktivovat a deaktivovat se budou jednak významné objekty a jednak i samotné linie cest, které byly v dané době nejčastěji užívané pro regionální a dálkovou dopravu (výběr jednotlivých úseků linií cest bude proveden na základě síťových analýz). Doplňkem k této prezentaci budou ilustrační fotografie, obrázky a texty popisující jednotlivá dějinná období. Aplikace bude založena na technologii ESRI a naprogramována pomocí jazyka JavaScript. Mapy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Cíl č.5 (vychází z dílčí tematické priority E)

Tematická priorita E: vytváření nástrojů pro podporu udržování a rozvoje historického a kulturního vědomí národní identity,

Popularizace historických cest formou workshopu, dvou konferencí a výstavy.

Cíl č.6 (vychází z dílčí tematické priority F)

Tematická priorita F: výzkum historického vývoje a kultury menšin na historickém území a za hranicemi českého (československého) státu a jejich souvislostí v evropském kontextu.

Sudetští Němci – výzkum historického vývoje Německé menšiny v období velké kolonizace a jeho vztahu k páteřním cestám Moravy. Vytyčení hlavních migračních proudů na základě detailních analýz. Podkladem pro analýzy bude mapa obcí německého původu doplněná od data jejich vzniku (první písemní zmínky). Výsledky budou prezentovány v mapové podobě.

V rámci cíle č.6 bude vytvořena specializovaná mapa:

Migračních proudy Němců v období velké kolonizace

Cíl č.7

Aktualizace vybraných mapových vrstev pro nově vymezené území v rámci aplikace VectorMap vyvinuté během řešení projektu DF11P01OVV029 „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, který byl součástí programu NAKI1.x

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.